fbpx

Deze algemene voorwaarden (de « Algemene Voorwaarden ») beschrijven de voorwaarden waardoor SYNDIC YOURSELF SRL (« Syndic Yourself »), met bedrijfsnummer 0804588967 en met hoofdzetel te Voorzitterstraat 76, 1050 Brussel, zich ertoe verbindt haar diensten en/of producten (de « Dienst(en) »), te leveren, zoals uitvoerig beschreven op haar website  syndicyourself.be. Zij zijn van toepassing op iedereen die een contract aangaat met Syndic Yourself voor een of meer van de Diensten (de « Gebruiker »). Zij sluiten alle andere algemene en/of specifieke voorwaarden van de Gebruiker uit.

Toepassing van de Algemene Voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden)

– Toegang tot de door Syndic Yourself aangeboden Diensten door de klant (“de Gebruiker”) is slechts toegestaan onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, waarvan de laatste versie permanent beschikbaar zal zijn in een bewaarbare en afdrukbare versie op het volgende internetadres: https://syndicyourself.be/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden/

– De ondertekening van een abonnementsovereenkomst (ongeacht de gekozen formule – de “Overeenkomst”) geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

– De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, die er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken, vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Diensten.

– In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de Overeenkomst en een bepaling van de Algemene Voorwaarden, geldt de bepaling van de Overeenkomst.
– Een clausule van de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) die onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepaling of van de andere clausules of bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.

– Het feit dat Realeab op geen enkel moment gebruik maakt van enige beschikbaarheid van de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) mag nooit worden opgevat als een verklaring van verzaking om er later gebruik van te maken.

Toegang tot de diensten

– De Gebruiker erkent dat hij de geschiktheid van de Diensten voor zijn behoeften heeft nagegaan en verklaart dat hij van Syndic Yourself alle nodige informatie en advies over de kenmerken van de Diensten en over het optimale gebruik ervan heeft ontvangen, alvorens de overeenkomst te ondertekenen die hem aan Syndic Yourself bindt (de « Overeenkomst»).

– De Gebruiker erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is zich te voorzien van de nodige menselijke en informaticamiddelen om zijn connectiviteit met de Diensten te verzekeren en de door hen gegenereerde rapporten te kunnen verkrijgen. Deze middelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: een snelle internetverbinding, antivirussoftware, een besturingssysteem en een browser, die up-to-date zijn en nog steeds door hun fabrikant worden ondersteund. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de persoons- en technische middelen die worden ingezet om de verbinding met het systeem te waarborgen.

– Toegang tot de Diensten door de Gebruiker is alleen toegestaan na voorafgaande aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, waarvan de laatste versie permanent beschikbaar is in een bewaarbare en afdrukbare versie op het volgende internetadres

https://syndicyourself.be/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden/

– Syndic Yourself behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden per e-mail aan de Gebruiker meegedeeld en treden 48 uur na deze mededeling in werking. Zij zullen als aanvaard worden beschouwd en zullen als recht van de Partijen gelden, tenzij de Gebruiker binnen de voormelde 48 uur per kerende e-mail verzet aantekent, in welk geval Syndic Yourself het recht heeft de toegang tot de Diensten niet langer toe te staan, zonder vergoeding, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder voorafgaande toestemming van een rechtbank.

– De Gebruiker zal alle redelijke maatregelen nemen om het gebruik van de Diensten te controleren en de toegang tot de diensten alleen te beperken tot personen die betrokken zijn bij zijn activiteiten en alleen voor zover deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van deze activiteiten. De Gebruiker is en blijft te allen tijde als enige verantwoordelijk voor eigen gebruik alsook door de personen voor wie hij verantwoordelijk is, van de login en het wachtwoord die het gebruik van de Diensten mogelijk maken. Indien de Gebruiker enige reden heeft om aan te nemen dat de vertrouwelijkheid van het wachtwoord gecompromitteerd zou kunnen worden, is het zijn verantwoordelijkheid om Syndic Yourself onmiddellijk per e-mail te verwittigen, die de nodige maatregelen zal nemen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer gegevens door de klant of op diens verzoek gecommuniceerd worden, garandeert de klant dat deze communicatie met toestemming van de betrokkenen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving geschiedt. De klant vrijwaart Syndic Yourself tegen elke vordering van de betrokken personen. Deze hebben te allen tijde het recht van toegang en rectificatie van de hen betreffende gegevens, en hebben het recht zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens met het oog op de promotie van de diensten van Syndic Yourself. De uitoefening van deze rechten vereist een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek per e-mail aan [email protected] met bijvoeging van een kopie van zijn/haar identiteitskaart.

– De Gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die hij aan Syndic Yourself verstrekt om de Diensten te gebruiken correct, actueel en volledig zijn. Hij verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat deze informatie regelmatig wordt bijgewerkt. Indien dit niet het geval is, heeft Syndic Yourself het recht de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, zonder compensatie of kennisgeving.

– Door de ondertekening van de Overeenkomst is de Gebruiker geïnformeerd en stemt hij er uitdrukkelijk mee in dat Syndic Yourself zijn persoonsgegevens mag verwerken met het oog op klantenbeheer en ondersteuning. In deze context treedt Syndic Yourself op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

– Syndic Yourself zal alle nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van de haar toevertrouwde gegevens te verzekeren tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, verlies, vernietiging of accidentele schade van deze gegevens, alsook om te voldoen aan alle wetten die van toepassing zijn op de verwerkte persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de “GDPR”), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Syndic Yourself verbindt zich ertoe de Gebruiker onverwijld in kennis te stellen van elk verzoek van een overheidsinstantie om toegang tot de gegevens die zij verwerkt en van elke accidentele of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens.

– De Gebruiker kan zijn wettelijk recht op kosteloze toegang tot en verbetering van zijn gegevens uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek daartoe, vergezeld van een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart of paspoort, te richten aan het e-mailadres [email protected] Voor Belgische inwoners is, indien de Gebruiker over een elektronische identiteitskaart beschikt, tevens een kopie van de inhoud van de chip of een officiële woonplaatsverklaring vereist. De Gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing.

– Indien de Gebruiker, na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en in het kader van het gebruik van de Diensten, voornemens is zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de in artikel 2.2 vermelde doeleinden, is de Gebruiker verplicht Syndic Yourself hiervan in kennis te stellen, die de toegang tot de Diensten zal beëindigen zonder dat de Gebruiker enige schadevergoeding verschuldigd is, maar zonder terugbetaling van de bedragen die als vergoeding krachtens de Overeenkomst verschuldigd zijn.

– De levering van de Diensten kan de bekendmaking van persoonsgegevens aan Syndic Yourself met zich meebrengen. De Gebruiker garandeert dat deze communicatie geschiedt met toestemming van de betrokken personen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Gebruiker vrijwaart Syndic Yourself tegen elke vordering van de betrokken personen. In dit geval treedt Syndic Yourself enkel op als ontvanger (in de zin van artikel 4, 9 van de GDPR) van dergelijke persoonsgegevens en zal ze op geen enkele manier verwerken.

– Alle vragen over de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens door Syndic Yourself kunnen aan [email protected].

Intellectueel eigendom

De elementen met betrekking tot de door Syndic Yourself geleverde Diensten die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven de exclusieve eigendom van Syndic Yourself of van de partij die ze aan Syndic Yourself in licentie heeft gegeven. Behalve zoals toegestaan door de wet of zoals uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door Syndic Yourself of de houder van de betrokken rechten, zal de Gebruiker zich onthouden van het gebruik van deze elementen, en in het bijzonder van het wijzigen, aanpassen, decompileren, reproduceren, publiek meedelen, in licentie geven of verkopen, verhuren of verdelen van producten die ze bevatten.

– De elementen bedoeld in artikel 3.1 omvatten met name software, databanken of elke andere creatie, alsook merken, die verband houden met de door Syndic Yourself geleverde Diensten.

– In geval van gebruik in strijd met de bepalingen van dit artikel 3, behoudt Syndic Yourself zich het recht om juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging, en met name schadevergoeding te eisen. Bovendien heeft Syndic Yourself het recht de toegang tot haar Diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke goedkeuring, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding.

– De Gebruiker vrijwaart Syndic Yourself tegen alle vonnissen, vorderingen, schade, kosten en gevolgen van welke aard ook, die voortvloeien uit een schending door de Gebruiker of de personen voor wie de Gebruiker verantwoordelijk is, van de in dit artikel 3 vermelde verplichtingen.

– De rechten om de Diensten te gebruiken die krachtens de Overeenkomst aan de Gebruiker worden verleend, mogen niet worden geïnterpreteerd als een beperking van de rechten van Syndic Yourself op de intellectuele eigendom met betrekking tot deze Diensten, noch als het verlenen van enig eigendom of gebruiksrecht aan de Gebruiker anders dan het recht om de Diensten te gebruiken.  

Garanties en verantwoordelijkheden van Syndic Yourself

 • Syndic Yourself verbindt zich ertoe de middelen die haar ter beschikking staan te gebruiken om de Diensten in de beste omstandigheden te leveren, zoals vollediger beschreven op haar website (syndicyourself.be). Syndic Yourself besteedt de grootste zorg aan de levering van Diensten die gekenmerkt worden door adequate en functionele technologie. Syndic Yourself garandeert dat de functionaliteiten van de software en andere elementen die ter beschikking van de Gebruiker worden gesteld voor de werking van de Diensten voldoen aan algemeen aanvaarde technische normen en dat deze elementen, voor zover haar bekend, de rechten van derden respecteren en, in het algemeen, niet onwettig zijn.
 • Syndic Yourself behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk te onderbreken om redenen van onderhoud of wijziging van de Diensten of van de aangeboden functionaliteiten, en dit zonder de Gebruiker hiervan vooraf in kennis te stellen. In geval van opschorting of langdurige onderbreking van de Diensten zal Syndic Yourself de Gebruiker hier, indien mogelijk, drie dagen op voorhand van informeren en alle redelijke maatregelen nemen om het ongemak dat hieruit kan voortvloeien te beperken. Syndic Yourself is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Diensten, met uitzondering van diefstal of grove nalatigheid van haar of haar agenten.
 • De Gebruiker wordt geïnformeerd dat de functionaliteiten, grafische schema’s en andere elementen van de Diensten kunnen worden gewijzigd. Syndic Yourself behoudt zich het recht om functionaliteiten te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige compensatie, met dien verstande dat Syndic Yourself steeds openstaat voor suggesties en opmerkingen van Professionele Gebruikers met betrekking tot de functionaliteiten van de Diensten.
 • Syndic Yourself is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten of voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot deze zelfde Diensten of tot de gegevens, ongeacht de oorzaak, behalve in geval van opzettelijke fout van Syndic Yourself.
 • In elk geval is de totale aansprakelijkheid van Syndic Yourself onder de Overeenkomst beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag voor de Diensten.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 • De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij/zij via de Diensten verzendt, online zet of laat online zetten. Hij/zij verbindt zich ertoe alle wettelijke, reglementaire of ethische bepalingen na te leven die de verspreiding van informatie kunnen verhinderen, beperken of reguleren, met name gedragscodes, beroepspraktijken en voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker blijft eigenaar van de via de Diensten verstrekte elementen en gegevens en neemt de risico’s op zich in geval van verlies, om welke reden dan ook.
 • De Gebruiker onthoudt zich uitdrukkelijk van het gebruik van de Diensten voor onwettige informatie of activiteiten, en in het bijzonder inhoud die (a) in strijd is met de goede zeden, of de openbare orde, of de bescherming van de consument, of wetten gericht op de bestrijding van racisme en haat, (b) inbreuk maakt op de rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten of het recht op privacy en reputatie, (c) in strijd is met wetten betreffende computercriminaliteit of (d) in strijd is met de computerbeveiliging of de goede werking van de diensten van Syndic Yourself.
 • In geval van gebruik dat in strijd is met de bepalingen van dit Artikel 5, behoudt Syndic Yourself zich het recht voor de toegang tot haar Diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke goedkeuring, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding. Bovendien zal de Gebruiker Syndic Yourself vrijwaren tegen alle veroordelingen, vorderingen, schade, kosten en gevolgen van welke aard ook die voortvloeien uit een schending door de Gebruiker of de personen voor wie de Gebruiker verantwoordelijk is, van de verplichtingen die uit dit artikel 5 voortvloeien.

Facturen

 • Tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst bepaald, zijn alle facturen van Syndic Yourself contant, netto en zonder korting betaalbaar.
 • Elke klacht met betrekking tot een factuur van Syndic Yourself dient binnen de acht (8) kalenderdagen na de datum van uitgifte per aangetekend schrijven aan Syndic Yourself te worden meegedeeld. Na deze termijn worden alle facturen geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard. In geen geval kan een klacht een vertraging of opschorting van de betaling rechtvaardigen.
 • In geval van niet-betaling (geheel of gedeeltelijk) van een factuur op haar vervaldag, is de Gebruiker aan Syndic Yourself van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan het tarief voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de eerste dag volgend op de vervaldag van de betrokken factuur en tot de volledige betaling.
 • In geval van (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling van een factuur op de voorziene vervaldag, zal deze zonder voorafgaande kennisgeving worden verhoogd met een rente voor laattijdige betaling gelijk aan het tarief zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002, vermeerderd met 2%. De gebruiker zal zonder voorafgaande kennisgeving aan Realeab ook van rechtswege aansprakelijk zijn voor een strafclausule (forfaitaire compensatie) van 10% met een minimum van 75 euro (Onverminderd het recht van Syndic Yourself op vergoeding van gerechtelijke kosten in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Justitie).
 • In geval van niet-betaling (geheel of gedeeltelijk) van een factuur op haar vervaldag, worden alle eventuele andere nog niet vervallen facturen van de betrokken Gebruiker onmiddellijk opeisbaar en heeft Syndic Yourself het recht om, indien zij dit wenst, de toegang tot de Diensten te beëindigen zonder andere formaliteit dan de kennisgeving van de beëindiging van de Overeenkomst per aangetekende brief.
 • Indien een factuur op verzoek van een gebruiker aan een derde wordt uitgereikt, zijn de gebruiker en deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan en voor de nakoming van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • Indien het contract tussen Syndic Yourself en de Gebruiker voorziet in een “voldaan of terugbetaald” clausule, zal de Gebruiker zich tijdens de in het contract bepaalde periode kunnen terugtrekken indien hij een PV van een Algemene Vergadering voorlegt waaruit blijkt dat de mede-eigenaar niet tevreden is over de door Syndic Yourself geleverde dienst. Over dit punt moet met absolute meerderheid worden gestemd.

Geschillen

 • In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe te trachten hun geschil in der minne en te goeder trouw te schikken.
 • Bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen hen, verbinden de partijen zich ertoe hun geschil te regelen door bemiddeling met een erkende bemiddelaar.

Indien de bemiddeling mislukt, kunnen de partijen zich tot de bevoegde rechter wenden. De partijen komen overeen dat alleen de rechtbanken van het Franstalige arrondissement van Brussel bevoegd zijn.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt