fbpx

Via deze Privacyverklaring willen we u op een heldere en volledige manier informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt.

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring wordt hetvolgende verstaan :

 • Onder “persoonsgegevens” : alle informatie gelinkt aan een fysieke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd (hierna vernoemd als « betrokken persoon ») ; wordt beschouwd als een “identificeerbare natuurlijke persoon”, een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, bewaren, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, communiceren door middel van transmissie, verspreiden of op eender andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Onder “Gegevensbeheerder” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking bepaalt (…)
 • Onder “Onderaannemer”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die/dat ten behoeve van de Gegevensbeheerder persoonsgegevens verwerkt;
 • Onder “Derde” wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan, andere dan de betrokkene, de gegevensbeheerder, de onderaannemer en de personen die onder rechtstreeks gezag van de gegevensbeheerder of de onderaannemer gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken;
 • Onder “Bestemmeling” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die/dat persoonsgegevens ontvangt, al dan niet een derde (…) ;
 • Onder “Toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke positieve handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

1. Wie is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens?

Syndic Yourself, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna “ons” of “Syndic Yourself” genoemd, met het bedrijfsnummer 0804.588.967 en waarvan het hoofdkantoor Voorzitterstraat 76, 1050 Brussel gevestigd is, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke categorieën persoonlijke gegevens worden door Syndic Yourself verwerkt?

Tijdens onze activiteiten kunnen we de volgende persoonlijke gegevens en/of categorieën persoonlijke gegevens verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, Enz.) ;
 • Communicatie-inhoud en desbetreffende technische informatie (bestemmelingen, datum en tijd van verzending, enz.) ;
 • Technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browser, geografische locatie en besturingssysteem ;
 • Gegevens komende van het gebruik van sociale netwerken (foto’s/afbeeldingen van publiek profiel, presentatieberichten, publicaties, uitgewisselde berichten, andere gegevens die door de gebruiker openbaar worden gemaakt, gebruiksgegevens van sociale netwerken, sociale contacten, enz.) ;
 • Specifieke eigenschappen betreffende verzekeringen (polisnummer) ;
 • Informatie over de eigendom ;
 • Andere persoonlijke gegevens die u met ons wilt delen.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) .

In alle omstandigheden verbinden wij ons ertoe uw persoonlijke gegevens alleen te verzamelen en te verwerken voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de vervulling van een van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet

Daarom is het verstrekken van persoonsgegevens op onze verschillende dragers over het algemeen verplicht. In bepaalde gevallen zijn sommige verzamelde persoonlijke gegevens echter optioneel en hoeven ze niet per se aan ons te worden doorgegeven (bijvoorbeeld: Bepaalde computergegevens die verband houden met het gebruik van de website, uw geboortedatum, enz.). Waar van toepassing wordt hiervoor een specifieke vermelding verstrekt om u te informeren over de verplichte of facultatieve aard van het verzamelen van de betrokken gegevens.
In die gevallen kan het niet verstrekken en/of onnauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens in de verschillende dragers desgevallend leiden tot de onmogelijkheid voor ons om het contract correct uit te voeren, de weigering om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud op de website of op webplatformen of simpelweg om gunstig te reageren op uw verzoeken.

3. Wat zijn de bronnen van uw persoonlijke gegevens?

In het algemeen verzamelen wij uw bovengenoemde persoonlijke gegevens rechtstreeks bij u. In sommige specifieke gevallen kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Externe partners;
 • Personen die uw contactgegevens spontaan hebben gedeeld (familie, vrienden, enz.)
 • Verenigingen van mede-eigenaars;
 • Uit publiek beschikbare bronnen (websites, sociale netwerken, enz.).

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt of wanneer u onlinediensten gebruikt zonder deze aan ons te communiceren.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij, als verantwoordelijke van de verwerking, uw persoonlijke gegevens en op welke rechtsgrondslag?

Met uw voorafgaande toestemming worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt om ons in staat te stellen de volgende doeleinden te bereiken:

 • De externe communicatie van Syndic Yourself en de mediacontacten beheren;
 • Mailinglijsten voor nieuwsbrieven beheren nieuwsbrieven naar onze abonnees versturen;
 • Statistieken ontwikkelen met betrekking tot de diensten die door Syndic Yourself worden aangeboden;
 • Personen terug contacteren naar aanleiding van hun verzoeken om aanbiedingen en/of informatie over de diensten van Syndic Yourself;
 • De voorwaarden van de toegang tot promoties “verzekering” controleren;
 • Controleer of een vereniging van mede-eigenaars voldoet aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op mede-eigendommen, een mini conformiteitsaudit uitvoeren en het auditrapport per e-mail versturen;
 • Cookies beheren om het surfen op onze website sneller en efficiënter te maken, het bereik van de verschillende inhoud en secties van de site meten en inhoud van onze site naar sociale netwerken delen.

Als onderdeel van het beheer van uw gebruikersaccount “eigenaar” op onze platformen, wordt u eerst door een van onze klanten uitgenodigd om hen te vervoegen, daarna geeft u ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens door. We verzamelen en verwerken deze om ons in staat te stellen de volgende doelen te bereiken:

 • Gebruikersprofielen voor de user profile « eigenaars » van het platform bevestigen en vervolledigen
 • Gebruikersrechten toekennen op basis van rollen/groepen;
 • Gebruikersaccounts beheren (bewerken/uitschakelen/verwijderen).

In het kader van de uitvoering van onze contractuele verbintenissen of de uitvoering van pre-contractuele maatregelen worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt om ons in staat te stellen de volgende doeleinden te bereiken:

 • Klanten beheren die verzekerd zijn door de gezamenlijke Syndic BA Policy (inclusief transfer naar de makelaar);
 • Schadegevallen beheren;
 • Gebruikersprofielen genereren voor rekening van user profile « syndicus » van de platformen;
 • Gebruikersprofielen “syndicus” rechten verlenen op basis van rollen/groepen;
 • Gebruikersprofielen voor de user profile « syndicus » beheren (wijzigen/uitschakelen/verwijderen).

In het kader van onze legitieme belangen als gegevensbeheerder om onze abonnees een interessante online ruimte te bieden en met onze abonnees te communiceren, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt om ons in staat te stellen de volgende doeleinden te bereiken:

 • De Syndic Yourself-bedrijfspagina’s op sociale netwerken beheren (creatie van pagina’s, publicatie van artikelen, enquêtes uitvoeren, enz.);
 • Interageren, communiceren met volgers en gebruikers van sociale netwerken;
 • Pagina-inhoud verbeteren door gebruiks- en publieksstatistieken.

In het kader van onze legitieme belangen als gegevensbeheerder om onze klantenportefeuille te beheren en het bedrijf in staat te stellen met de tijd te groeien, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt om ons in staat te stellen de volgende doelen te bereiken:

 • Doelgerichter potentiële prospects bereiken en op basis van metingen rapporteren;
 • Op de e-mailberichten van de verschillende platformen (chat) antwoorden ;
 • Commerciële leads opvolgen en rapporteren;
 • Klanten-/prospectcontacten centraliseren en beheren;
 • Klantrelaties en -abonnementen beheren;
 • Prospectieacties en de opvolging ervan organiseren;
 • Statistieken opstellen over feedback van klanten.

Opmerking: We vestigen uw aandacht op het feit dat, door onze Syndic Yourself-pagina’s op sociale netwerken te bezoeken, persoonlijke gegevens over u gezamenlijk worden of kunnen worden verwerkt door het desbetreffende sociaal netwerk en ons om het sociaal netwerk in staat te stellen haar reclamesysteem te verbeteren, statistieken van het publiek op de pagina te verzamelen, enz. We nodigen u uit om u te informeren over het privacybeleid van het desbetreffende sociaal netwerk vooraleer u onze pagina bezoekt.

Ter herinnering: We verwerken ook gegevens als onderaannemer

Als onderaannemer zijn we verplicht om persoonlijke gegevens te verwerken namens gegevensbeheerders. Dit zijn VME’s (vereniging van mede-eigenaars) die klant zijn van onze platformen. Het is aan deze laatste om u te informeren over de verwerking die wij namens hen van uw persoonlijke gegevens doen. Deze informatie moet u normaal gesproken worden verstrekt op het moment dat ze verzameld worden.

We hechten veel belang aan het respecteren van privacy en hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens, maar we willen u graag – ter uwer informatie en zonder enige verplichting van onze kant – een idee geven van de manier waarop uw gegevens door een VME, gegevensbeheerder, worden verwerkt doorheen onze platformen.

Voorbeeldlijst van de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door en/of namens gegevensbeheerders, klanten van onze platforms: de mede-eigendom beheren (algemene administratie); de lijst van leveranciers beheren; de lijsten van mede-eigenaars en verdeelsleutels beheren; de rekeningen bijhouden; archiveren van documenten beheren; Algemene Vergaderingen organiseren (agenda’s, uitnodigingen, enz.); Algemene Vergaderingen houden (fysieke, virtuele of hybride vergaderingen); live video’s gebruiken (beelden en geluiden); aanwezigheid registreren bij virtuele vergaderingen door deelnemers te authenticeren; stemmingen noteren; notulen van de Algemene Vergadering verzenden; rapporten opstellen (individuele afrekeningen, tussentijdse rapporten, factuurlogboek, enz.); communiceren met mede-eigenaren, technische ondersteuning bieden aan klanten, technische ondersteuning bieden aan mede-eigenaren…

Voorbeeldlijst van gegevens die wij verwerken namens de gegevensbeheerders die klanten van onze platforms zijn: persoonlijk identificeerbare gegevens (bijv. uw voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.); financiële identificatiegegevens (bijv. IBAN); inhoud van de communicatie en gerelateerde technische informatie (bijv. ontvangers, datum en tijd van verzending, enz.); technische informatie die verband houdt met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem; persoonlijke gegevens (bijv. taal, communicatievoorkeur, enz.); technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem; persoonlijke gegevens (bijv. taal, communicatievoorkeur…); informatie over de eigendommen; gebruik van beelden en geluiden wanneer AV’en – geheel of gedeeltelijk – via onze platforms worden georganiseerd; alle andere persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het algemene beheer van de mede-eigendom en, in het bijzonder, bij het organiseren en houden van AV’en van mede-eigenaars…
Voor meer informatie of voor elk verzoek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven vermeld en die wij namens VME’s in onderaanneming uitvoeren, nodigen wij u uit contact op te nemen met de VME die verantwoordelijk is voor de directe verwerking.

5. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

We zijn momenteel bezig specifieke regels vast te stellen met betrekking tot de bewaartermijn van de persoonsgegevens. Deze duur zal variëren afhankelijk van de verschillende doelstellingen en rekening houdend met eventuele wettelijke verplichtingen om sommige van uw gegevens te bewaren.

De aldus gedefinieerde bewaartermijnen zullen ons in staat stellen uw verzoeken te verwerken, te beheren en te monitoren, de contractuele relatie tussen ons correct uit te voeren en/of onze missie goed uit te voeren, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, volgens dewelke persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Er wordt gespecificeerd dat al deze gegevens echter langer kunnen worden bewaard dan de in dit artikel genoemde perioden:

 • Hetzij na het verkrijgen van uw akkoord;
 • hetzij in de vorm van een archief, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die aan Syndic Yourself worden opgelegd, hetzij tijdens wettelijke verjarings- of oppositietermijnen.
 • Hetzij als hergebruik voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden.

6. Wie zijn de bestemmelingen van uw verzamelde gegevens?

De gegevens zullen, uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden, worden doorgegeven aan de volgende personen of instanties:

 • Uzelf;
 • Onze interne afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking;
 • Onze onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor gedefinieerde verwerking (waaronder IT-serviceproviders (hostingservers, onderhoud, verhuur van cloudruimte, enz.), mobiele operators, ontwikkelaars van webapplicaties, de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het versturen van nieuwsbrieven, de CRM-serviceprovider, enz.);
 • Verzekeringsmaatschappijen die partner zijn;
 • Onze verzekeringsmakelaar die de leiding heeft.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven die niet tot de bovengenoemde bestemmelingen behoren of niet binnen het aangegeven wettelijke kader vallen, onder voorbehoud van de mogelijke overdracht ervan aan de organen die belast zijn met een toezicht- of inspectietaak krachtens de Belgische wetgeving, zoals een onderzoeksrechter.

7. Worden uw gegevens naar het buitenland verzonden? 

7.1. Gegevensoverdracht binnen de Europese Economische Ruimte

Voor de behoeften van bepaalde verwerkingsactiviteiten worden bepaalde gegevens overgedragen binnen de Europese Economische Ruimte

Weet dat uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte dezelfde mate van bescherming genieten.

7.2. Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische ruimte

Voor de behoeften van bepaalde verwerkingsactiviteiten wordt een deel van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen.

We dragen uw persoonlijke gegevens alleen over en/of verlenen toegang tot deze gegevens aan een onderaannemer, serviceprovider of derde partij die gevestigd is in staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, wanneer:

 • Deze verkeert in een staat die een adequaat beschermingsniveau biedt op grond van een besluit van de Europese Commissie over de toereikendheid;
 • Er passende waarborgen geïmplementeerd zijn in overeenstemming met de GDPR, zoals:
  • Ondertekening van de standaard contractuele clausules die door de
   Europese Commissie zijn aangenomen voor de overdracht van
   persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde onderaannemers
   (2010/87/EU);
  • Het gebruik van goedgekeurde bindende bedrijfsregels; of
  • het toepassen van een goedgekeurde gedragscode.

Vandaag de dag zijn de persoonlijke gegevens, die we direct/indirect buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, degene die verwerkt worden door verschillende IT-dienstverleners (onderaannemers van Syndic Yourself) die zich enerzijds in de Verenigde Staten bevinden (en/of onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving) en ook in Kenya.

Opmerkingen :

 • Gezien het recente besluit van de CJEU om het Privacy Shield (zaak
  « Schrems II ») ongeldig te maken, volgen we de politieke evolutie van dit
  besluit op de voet en de alternatieven die ons ter beschikking staan om ons
  in staat te stellen gegevens naar de Verenigde Staten te blijven overdragen
  en tegelijkertijd een adequaat beschermingsniveau te garanderen.
 • Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan onze partner in Kenya verbindt Syndic Yourself zich ertoe binnen een redelijke termijn passende waarborgen te implementeren om uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen.

Voor meer informatie en/of een kopie van de genomen garanties te verkrijgen, kunt u ons een e-mail sturen naar privacy@syndicyourself.be met daarin uw naam, voornaam en onderwerpregel “transfers buiten de Europese Unie: DACP”. Vergeet niet in de tekst van uw e-mail de exacte informatie op te geven die u wilt verkrijgen.

8. Wat zijn uw rechten?

 • Recht op toegang

Het recht op toegang is het recht dat u, op verzoek, informatie dient te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben.

 • Recht op rectificatie

Dit is het recht dat u hebt om te vragen zo snel mogelijk persoonlijke gegevens die onnauwkeurig zijn te corrigeren. Als u vindt dat persoonlijke gegevens onvolledig zijn, hebt u ook het recht om te verzoeken dat deze aangevuld worden.

 • Recht op wissen

In sommige gevallen hebt u het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen. Dit is onder andere het geval als:

 • persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze door de voor de gegevensbeheerder zijn verzameld of verwerkt;
 • de persoonsgegevens illegaal verwerkt werden;
 • de gebruiker zijn toestemming intrekt en er geen andere basis is om de verwerking te legitimeren;
 • de gebruiker, de betrokken persoon, bezwaar maakt tegen de verwerking, maar in bepaalde specifieke gevallen. Het recht om te wissen bestaat niet in alle situaties.
 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om van ons, als gegevensbeheerder, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer de betrokkene bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens betwist, kan de verwerking van de gegevens gedurende een bepaalde periode worden beperkt, zodat de gegevensbeheerder de juistheid van de persoonsgegevens kan verifiëren.

 • Recht op dataoverdraagbaarheid

Voor zover nodig hebt u ook het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt en machinaal leesbaar formaat, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In alle gevallen blijft het recht op het wissen van gegevens van toepassing. Dit recht bestaat alleen als de grondslag voor de legitimatie van de verwerking is gebaseerd op artikel 6, § 1, a) of artikel 9, § 2, a) (toestemming) of artikel 6, § 1, b) (uitvoering van een contract) van de GDPR of als de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen.

 • Recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking

U hebt het recht om geen beslissing te nemen die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of u op een soortgelijke manier aanzienlijk treft. Met andere woorden, u hebt het recht om menselijke interventie te vragen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om dit te bereiken verbinden we ons ertoe dat u nooit onderworpen zult zijn aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u zal hebben of op een soortgelijke manier aanzienlijke gevolgen voor u zal hebben.

 • Recht van bezwaar

U hebt ten allen tijde het recht, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking is gebaseerd op artikel 6, § 1, e) (opdracht van openbaar belang of onder de uitoefening van het openbaar gezag) Of (f) (legitieme belangen) van de GDPR. In dit geval moeten we de verwerking van persoonsgegevens stopzetten, tenzij we bewijzen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die de overhand hebben op uw belangen en uw rechten en vrijheden, of voor het vinden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

 • Recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking op toestemming gebaseerd is, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder echter de rechtmatigheid van de verwerking te beïnvloeden op basis van de toestemming die is verleend vóór de intrekking ervan.

9. Hoe kan u uw rechten doen gelden?

U kunt uw verzoeken per e-mail sturen naar privacy@syndicyourself.be of per post naar:

SYNDIC YOURSELF SRL

Voorzitterstraat 76

1050 Brussel

Om uw privacy en veiligheid te garanderen, zullen we de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren vooraleer u toestemming krijgt om gegevens te bekijken en mogelijk te corrigeren.

10. Is het mogelijk een klacht in te dienen bij een controleorgaan?

Bent u van mening dat we een van onze verplichtingen niet nakomen, dan nodigen we u uit contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar het bovenvermelde postadres.

We zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw aanvraag zo snel mogelijk wordt opgevolgd.

Bent u niet tevreden bent met onze reactie, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de staat waar u woont, werkt of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.

Voor België is de toezichthoudende autoriteit de Data Protection Authority (DPA).

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de verwerking die door Syndic Yourself wordt uitgevoerd of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.
Alle wijzigingen in dit beleid worden onmiddellijk van kracht. Daarom wordt u aangeraden deze pagina regelmatig te bezoeken.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt