fbpx

Wat is de rol van een vrijwillige syndicus?

De vrijwillige syndicus is een van de hoekstenen van het leven in mede-eigendom. Hij beheert het gebouw en zorgt voor het administratieve en financiële beheer ervan. Hij is verantwoordelijk voor:

  • het dagdagelijks onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten;
  • de boekhouding;
  • de organisatie van algemene vergaderingen en het toezicht op de uitvoering van de daar genomen besluiten
  • het opstellen van de notulen;
  • enz.

Bij een geschil is hij ook de bevoorrechte gesprekspartner van de mede-eigenaars. Hij vertegenwoordigt hun belangen bij elke externe entiteit. Voor de uitvoering van zijn/haar taken kan de vrijwillige syndicus zich laten bijstaan door deskundigen of gebruik maken van specifieke platforms.

Kortom

De vrijwillige syndici vervullen dezelfde functies als de professionele syndici. Aangezien zij echter geen professionals in de sector zijn, hoeven zij zich niet te houden aan de regels opgelegd door het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars).

Wat zijn de verplichtingen van de vrijwillige syndicus?

De vrijwillige syndicus moet zich inschrijven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Net als de professionele syndicus is hij wettelijk verplicht een burgerlijk aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, betaald door de vereniging van mede-eigenaars. Deze verzekering dekt hen in geval van nalatigheid of schuld bij de uitoefening van hun functie.

Bovendien moet de vrijwillige syndicus een bankrekening openen op naam van de mede-eigendom waarop hij/zij als gevolmachtigde zijn/haar diensten zal verlenen. Hij moet de taken uitvoeren in overeenstemming met zijn mandaat.

Goed om weten

Elke mede-eigenaar van het gebouw (of zijn/haar echtgenote/echtgenoot) kan als vrijwillige syndicus worden aangesteld bij absolute meerderheid (50% + 1 stem van de aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars) op de algemene vergadering van mede-eigenaars. De maximale duur van het mandaat is 3 jaar, maar kan elk jaar worden verlengd.

Hoe wordt de vrijwillige syndicus betaald?

Zoals de naam al zegt, ontvangt de vrijwillige syndicus over het algemeen geen vergoeding. In het kader van zijn functie zal hij zelfs bepaalde kosten zelf moeten betalen (postzegels, fotokopieën, enz.). Uiteraard worden ze daarvoor wel vergoed.

In de algemene vergadering kan echter worden besloten dat de vrijwillige syndicus voor zijn functie een vaste vergoeding ontvangt. Het bedrag van zijn salaris, onderworpen aan inkomstenbelasting, wordt vastgesteld door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Wanneer dit salaris hoger is dan 1416,16 euro per maand per jaar, moet de vrijwillige syndicus het statuut van zelfstandige aannemen.

Te noteren

Hoewel de mede-eigenaren niet verplicht zijn de vrijwillige syndicus te betalen, is het raadzaam dit wel te doen, omdat dit voor hem een grote bron van motivatie is.

Tot slot

De werking van een vrijwillig syndicus is vergelijkbaar met die van een beroepssyndicus. Het belangrijkste verschil ligt in de wijze van beloning. Hebt u hulp nodig bij het beheren van uw vrijwillige syndicus? Doe dan nu een beroep op Syndic Yourself.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt