fbpx

Wie kan er vrijwillige syndicus worden?

Alle leden van de mede-eigendom kunnen tot vrijwillige syndicus worden benoemd. Dit betekent dat u (of uw levenspartner) als vrijwillige syndicus kan worden aangesteld en dit ongeacht het aantal kavels in het gebouw dat u bezit, zelfs als is het slechts een parkeerplaats. Zoals hierboven vermeld, moet u dan tijdens de Algemene Vergadering van mede-eigenaars worden verkozen om deze taak uit te voeren.

In het algemeen heeft uw mandaat een maximale duur van 3 jaar maar u kan die bij de volgende AV verlengen. Hou er wel rekening mee dat uw contract op elk ogenblik tijdens uw mandaat kan worden herroepen bij besluit van een buitengewone of gewone Algemene Vergadering.

Uw taken zijn vergelijkbaar met die van een professionele syndicus. Er staat echter nergens in de wet dat u zich verplicht moet houden aan de regels die worden opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars of het BIV. Afgezien van deze punten dient u er zich evenwel van bewust te zijn dat u verplicht bent een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij de Vereniging van Mede-eigenaars en u zich moet inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Goed om weten

In het algemeen wordt tijdens de AV slechts één persoon tot vrijwillige syndicus benoemd. Wenst u de mede-eigendom echter met de hulp van andere mede-eigenaars beheren, dan kunt u tools opzetten om hun inbreng te vragen en zo de transparantie en samenhang binnen het gebouw te bevorderen.

Een vrijwillige syndicus oprichten: wat u moet weten over de procedureCréer un syndic bénévole : ce qu'il faut savoir sur la procédure

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen die u ertoe kunnen aanzette een vrijwillige syndicus in uw gebouw op te richten. Dit zijn de meest voorkomende gevallen.

Scenario 1: Wijziging van syndicus en benoeming van een vrijwillige syndicus op de jaarlijkse Algemene Vergadering

Volgens de wet moet elke syndicus van een mede-eigendom jaarlijks een Algemene Vergadering bijeenroepen. Als u van syndicus wilt veranderen en voor een vrijwillige syndicus wilt kiezen, dan is dit het ideale moment om een resolutie te stemmen. Om dit initiatief echter te kunnen valideren moet de Algemene Vergadering 21 dagen op voorhand en met ontvangstbevestiging worden bijeengeroepen. In deze bijeenroeping moet dan de dagorde worden vermeld, d.w.z. de resoluties betreffende de wijziging van de syndicus en de benoeming van de vrijwillige syndicus, waarover dan op de Algemene Vergadering zal worden gestemd.

Scenario 2: De huidige syndicus uit zijn functie ontheffen en een vrijwillige syndicus benoemen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 577-8, §6, kan de Algemene Vergadering een syndicus op elk ogenblik tijdens zijn mandaat ontslaan indien daarvoor een gegronde reden bestaat. Daartoe zal wel een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen moeten worden.

De verschillende rechtsgronden voor het ontslag van een syndicus zijn de volgende (niet-ehaustieve lijst):

  • De Algemene Vergaderingen werden niet georganiseerd;
  • De vereiste verzekering werd niet afgesloten;
  • Het Proces-Verbaal werd niet opgesteld na een algemene vergadering;
  • Slecht beheer van de mede-eigendom, met name van de gemeenschappelijke delen;
  • De werkzaamheden die in de AV gestemd werden, zijn ,iet uitgevoerd.

Er zij op gewezen dat de herroeping van de syndicus onmiddellijk van toepassing is op de dag van de Algemene Vergadering zelf. In dat geval staat het u vrij om binnen het gebouw een vrijwillige syndicus op te richten. In geval van ontslag heeft de uittredende syndicus geen recht op vergoeding.

Goed om weten

Als u net verkozen bent tot vrijwillige syndicus, kunt u rekenen op toepassingen zoals Syndic Yourself om u te helpen de mede-eigendom in alle gemoedsrust te beheren.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt