De verschillende soorten buurtoverlast binnen een mede-eigendom

Zoals u waarschijnlijk al weet, wordt het leven in een mede-eigendom geregeld door eenvoudige voorschriften, die elke mede-eigenaar kan raadplegen in het Reglement van Mede-Eigendom. In een gebouw moeten alle bewoners zich aan deze regels houden. Volgens het principe mag niemand buurthinder veroorzaken voor anderen.

Onder de verschillende geschillen die kunnen ontstaan, vinden we onder andere:

  • Gedrags- of activiteitslawaai veroorzaakt door een luidruchtig feestje, een huisdier, of zelfs muziek die te hard staat.
  • Geurhinder veroorzaakt door een mede-eigenaare.
  • En meer structurele conflicten, zoals werkzaamheden die in de privé-gedeelten van het gebouw worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om buren die werkzaamheden in hun woning verrichten en zo overlast veroorzaken in de gemeenschappelijke ruimten.

Beroepsmogelijkheden bij geschillen tussen mede-eigenaars

Om allerlei burenconflicten en geschillen tussen mede-eigenaars te voorkomen, moet elke bewoner van het gebouw zich houden aan het reglement van mede-eigendom. Dit document speelt een preventieve rol binnen de mede-eigendom. Wanneer het conflict echter al gaande is, moet er een snelle manier worden gevonden om het op te lossen. Om dit te doen, zijn er drie mogelijke remedies.

De minnelijke schikking

Alvorens over te gaan tot gerechtelijke stappen, is het in de eerste plaats raadzaam om bij geschillen tussen mede-eigenaars een minnelijke schikking te treffen. Het principe hier is om de mede-eigenaar te herinneren aan de clausules van het huishoudelijk reglement. Over het algemeen is een eenvoudige brief aan de buurman of buurvrouw voldoende. Indien het conflict echter blijft bestaan, raden wij u aan een ingebrekestelling te sturen per aangetekende brief.

Een beroep doen op de syndicus van mede-eigendom om geschillen tussen mede-eigenaars te regelen

In geval van een conflict tussen buren kan een mede-eigenaar ook een beroep doen op de syndicus van mede-eigendom. In dit geval zal de syndicus contact opnemen met de persoon die de buurtoverlast veroorzaakt. Hierbij kan de syndicus de mede-eigenaar sancties opleggen om hem/haar te dwingen het huishoudelijk reglement na te leven. Kiest u voor deze oplossing, dan moet u een aangetekende brief met ontvangstbewijs sturen naar de syndicus van uw mede-eigendom.

Kies als laatste redmiddel voor gerechtelijke stappen

heeft uitgehaald, dan hebt u maar één oplossing: een gerechtelijke procedure. Afhankelijk van de aard van het conflict zal de rechtsvordering civielrechtelijk of strafrechtelijk zijn. In ieder geval kan een mede-eigenaar, om de situatie vast te stellen, de zaak aan de rechter voorleggen. Daartoe moet de rechter echter de nodige bewijzen verzamelen, zoals uitwisselingen met de mede-eigenaar in kwestie.

Goed om weten:

In het kader van een rechtsgeding speelt de steun van de syndicus een belangrijke rol. U moet zich er ook van bewust zijn dat dit proces vaak veel tijd vergt.

Kortom, als er binnen uw mede-eigendom geschillen tussen mede-eigenaars ontstaan, raden wij u aan de situatie eerst in der minne te schikken. Evolueert de situatie niet, dan kunt u een beroep doen op uw syndicus die de persoon die de overlast veroorzaakt zal waarschuwen. Alleen als laatste redmiddel zou u voor gerechtelijke stappen moeten kiezen.