fbpx

Juridische stappen in mede-eigendom, altijd als laatste redmiddel!

Naar de rechter stappen is niet de eerste stap om een geschil over mede-eigendom op te lossen. Vooraleer naar de rechtbank te stappen, moeten alle andere middelen van bemiddeling en dialoog uitgeput zijn.

Een aangetekende brief sturen via de syndicus, een ingebrekestelling, het gesprek aangaan met andere mede-eigenaars… er zijn meerdere oplossingen die kunnen worden toegepast vooraleer er gerechtelijke stappen worden ondernomen. En ze zijn minder tijdrovend en duur dan een rechtszaak. Ze kunnen ook doeltreffender zijn, omdat ze de partijen in het geschil vaak in staat stellen een minnelijke schikking te treffen.

Wanneer moet u gerechtelijke stappen ondernemen?

Wanneer bemiddelingspogingen niet succesvol zijn gebleken en alle middelen voor een minnelijke schikking zijn uitgeput, kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Naast de aanvraag tot de benoeming van een nieuwe syndicus, geeft de wet een aantal mogelijke stappen aan die bij de vrederechter kunnen worden ondernomen.

Juridische stappen ondernemen om een beslissing van de Algemene Vergadering ongedaan te maken

Het kan gebeuren dat een besluit van de Algemene Vergadering persoonlijke schade toebrengt aan een mede-eigenaar of huurder. In dergelijke gevallen kan een vordering tot nietigverklaring worden ingesteld bij de vrederechter. Er zijn drie mogelijke gronden voor nietigverklaring:

  • als het besluit van de AV onregelmatig is, d.w.z. het is niet in overeenstemming met de statuten of de wet.
  • als het besluit van de AV onrechtmatig is, d.w.z. als het onevenredige schade toebrengt in vergelijking met de voordelen ervan.
  • als de beslissing frauduleus is, d.w.z. het resultaat is van bedrog of fraude, bijvoorbeeld wanneer deze is gebaseerd op valse documenten.

Beroep bij de rechtbank voor wijzigingen van quota en heffingen

Elke mede-eigenaar kan bij de vrederechter een wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom of van het lastenstelsel vragen.

Deze vordering kan worden ingesteld als de mede-eigenaar van mening is dat :

  • dat de verdeling van de mede-eigendomsaandelen niet juist is,
  • of dat de verdeling van de lasten oneerlijk is.

Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat een mede-eigenaar op het gelijkvloers vraagt om te worden vrijgesteld van elke bijdrage in de liftkosten.

Gerechtelijke stappen wegens misbruik van minderheidsrechten

Als voor een minderheid van de mede-eigenaars een maatregel geweigerd wordt op een Algemene Vergadering, is het mogelijk om de zaak voor de rechter te brengen als de veroorzaakte schade te groot is.

Een huurder die bijvoorbeeld op de bovenste verdieping woont en de AV heeft gevraagd om het dak te herstellen omdat er lekkage in zijn appartement was, en wiens verzoek werd geweigerd, kan naar de rechter stappen wegens misbruik van minderheidsrechten. Uiteraard moet de schade worden bewezen.

Juridische stappen ondernemen om werkzaamheden te laten uitvoeren

Een mede-eigenaar kan naar de rechter stappen om werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten te laten uitvoeren op kosten van de mede-eigendom. Deze actie kan worden ondernomen als de mede-eigenaar van mening is dat de Algemene Vergadering zonder geldige reden heeft geweigerd om de werkzaamheden uit te voeren.

Tot besluit

Er zijn een aantal situaties waarin geschillen over mede-eigendom aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen. In dergelijke gevallen kan de syndicus van mede-eigendom een belangrijke rol spelen bij het verlenen van bijstand.

Wenst u hulp in uw rol als vrijwillige syndicus? Als mede-eigenaarsspecialist biedt Syndic Yourself u uitgebreide ondersteuning. Neem nu gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt