fbpx

De vereisten voor de benoeming van een vrijwillige syndicus voor uw mede-eigendom

Ten eerste moet u weten dat de vrijwillige syndicus van mede-eigendom een fysieke persoon moet zijn om de verschillende missies uit te voeren. De vrijwillige syndicus moet tevens deel uitmaken van de mede-eigenaren (of echtgenoot/echtgenote). Daarom zal de vrijwillige syndicus van mede-eigendom dus een beslisser zijn, bezorgd over de evolutie van de mede-eigendom, en die ook een betere kennis zal hebben van de leden en de mede-eigendom.

In het algemeen wordt de vrijwillige syndicus van mede-eigendom niet vergoed. Indien het mandaat dit echter voorziet, zal de syndicus een compensatie ontvangen die wordt beslist op de Algemene Vergadering (AV) van de mede-eigenaren.

Bovendien moet ook worden opgemerkt dat het mandaat van de vrijwillige syndicus op de Algemene Vergadering door een absolute meerderheid moet worden bekrachtigd (50% + 1). In deze context kan de syndicus worden benoemd op het moment dat de mede-eigendom zelf wordt gecreëerd, in het Reglement van Mede-Eigendom. In alle gevallen mag het mandaat van de syndicus niet langer duren dan 3 jaar, maar kan wel op elke jaarlijkse Algemene Vergadering verlengd worden.

De verschillende manieren om een vrijwillige syndicus van mede-eigendom aan te stellen

Als u een vrijwillige syndicus in uw mede-eigendom wenst te benoemen, weet dan dat u drie opties hebt: Bij de oprichting van de mede-eigendom, gedurende het bestaan van de mede-eigendom of na een herroeping van de huidige syndicus. Zijn/haar benoeming of verlenging van mandaat moet echter altijd worden gevalideerd op een jaarlijkse algemene vergadering van mede-eigenaren.

Indien de vrijwillige syndicus tijdens het bestaan van de mede-eigendom wordt benoemd, moet deze benoeming in de agenda van de Algemene Vergadering worden vermeld. De benoeming of verlenging van het mandaat van de vrijwillige of professionele syndicus moet altijd op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering staan. Indien voor het mandaat specifieke voorwaarden worden vastgelegd, moet daarover eveneens worden gestemd op de Algemene Vergadering en moet dit in de notulen van deze vergadering of in een specifiek contract worden vermeld. De plichten en taken van de vrijwillige syndicus zijn bij wet geregeld in artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek en worden in het reglement van mede-eigendom ter herinnering herhaald. Zodra de benoeming van de vrijwillige syndicus effectief is, moet deze zich laten registreren bij de KBO. Hij/zij zal er ook voor moeten zorgen dat aan de mede-eigendom een ondernemingsnummer wordt toegekend wanneer het gebouw in mede-eigendom wordt gesteld.

Indien de huidige syndicus wordt ontslagen en u in zijn plaats een vrijwillige syndicus wenst aan te stellen, en u de jaarlijkse AV niet wenst af te wachten, zal een buitengewone algemene vergadering moeten worden bijeengeroepen. De herroeping van de syndicus van een mede-eigendom heeft, behalve in geval van een contractueel voorziene opzegging, onmiddellijk effect op de dag van de AV zelf. In dat geval heeft de uittredende syndicus geen recht op vergoeding.

In het algemeen zijn de redenen voor ontslag van een syndicus tijdens zijn/haar mandaat:

  • Het slecht beheer van de mede-eigendom en de gemeenschappelijke ruimten;
  • Het niet organiseren van algemene vergaderingen;
  • Het niet uitvoeren van werkzaamheden en besluiten waarover in de algemene vergadering werd  gestemd;
  • Het ontbreken van een verplichte verzekering;
  • Het niet opstellen van de verschillende notulen van de algemene vergaderingen.

In dit geval gaat het om een ontslag wegens ernstig wangedrag of wanprestatie van de syndicus. Maar dit is zelden het geval.

Goed om wetem 

Als u naar aanleding van het ontslag van de huidige syndicus tot vrijwillige syndicus wordt gekozen, moet u weten dat de voormalige syndicus volgens de wetsbepalingen het archief van de mede-eigendom aan u moet overdragen. De vorige syndicus moet een termijn van 30 dagen respecteren voor de overdracht van deze documenten, die nodig zijn om snel het beheer van de mede-eigendom te kunnen overnemen.

Kortom, er hoeven niet veel stappen te worden ondernomen voor de benoeming van een vrijwillige syndicus. In het algemeen moet zijn/haar benoeming gewoon in een algemene vergadering worden bekrachtigd. En om de taken van de vrijwillige syndicus uit te voeren kunt u hulpmiddelen voor het beheer van de mede-eigendom gebruiken, zoals Syndic Yourself.