fbpx

Ontslag van de vrijwillige syndicus en het Belgische recht: wat u moet weten

Allereerst is het belangrijk te weten dat in de wet van 30 juni 1994 niets vermeld staat over het ontslag van de vrijwillige syndicus. Het staat de vrijwillige syndicus immers vrij ontslag te nemen wanneer hij dat wenst, op voorwaarde dat dit geen gevolgen heeft voor de situatie van de mede-eigendom.

Zo mag de vrijwillige syndicus de mede-eigendom geen schade toebrengen door bijvoorbeeld vóór een belangrijke akte of gebeurtenis ontslag te nemen of in het geval zijn ontslag schade toebrengt aan de mede-eigendom terwijl de voortzetting van zijn functie dit had kunnen voorkomen.

Belangrijk is dat de vrijwillige syndicus zijn ontslag indient tijdens een (gewone of buitengewone) Algemene Vergadering en dit met onmiddellijke ingang of met inachtneming van een opzegtermijn. Dit is om de AV toe te laten zijn vervanging voor te bereiden.

Goed om weten

Om ervoor te zorgen dat uw ontslag geen schade berokkent aan de mede-eigendom kunt u in uw contract verschillende modaliteiten vermelden waabij u preciseert dat de naleving van deze voorwaarden bij een eventueel ontslag geen schade zal berokkenen.

Wat u moet weten over de opzegtermijn bij ontslag

Zoals hierboven vermeld is de vrijwillige syndicus bij ontslag niet verplicht een opzeggingstermijn in acht te nemen. Hij kan dus met onmiddellijke ingang zijn ontslag indienen.

Indien uw overeenkomst echter specifieke clausules bevat betreffende het ontslag van de syndicus waaronder de organisatie van de verkiezing van uw opvolger en de duur van de opzeggingstermijn, dan moet u zich daar ook aan houden.

Goed om weten
Indien de bewoners van het gebouw van oordeel zijn dat uw abrupt vertrek reële schade toebrengt aan de mede-eigendom, dan kunnen zij de zaak aan een bevoegde rechtbank voorleggen om een eventuele schadevergoeding te verkrijgen.

Hoe zit het nu met de opvolging van de vrijwillige syndicus?

Zoals u waarschijnlijk al weet kan een mede-eigendom, ongeacht zijn omvang, niet voortbestaan zonder een syndicus van mede-eigendom. Reden waarom de aftredende syndicus moet zorgen voor de verkiezing van zijn opvolger. Daartoe kunt u een gewone Algemene Vergadering of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen met het ontslag van de syndicus en de verkiezing van een opvolger als agendapunten.

Hou er rekening mee dat de rol van de aftredende syndicus niet eindigt met deze taak. Volgens de wet 577-8, §4, alinea 9, bent u namelijk verplicht de informatie over de mede-eigendom over te dragen aan de nieuw gekozen syndicus. Deze nieuwe bepaling heeft als doel schadevergoeding te verkrijgen van de uittredende syndicus indien deze nalaat de dossiers van mede-eigendom correct over te dragen.

Syndic Yourself: Ontslag van een vrijwillige syndicus - te kopiëren voorbeeldbrief

[Naam van de vrijwillige syndicus].

Handelend in de hoedanigheid van niet-beroepsmatige syndicus van de mede-eigendom gelegen te:

[Adres van de mede-eigendom]

Op DD/MM/JJJJ

Betreft: Ontslag uit mijn functie als vrijwillige syndicus van de mede-eigendom gelegen te [adres van de mede-eigendom].

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u naar aanleiding van de algemene vergadering van de mede-eigenaars van de mede-eigendom gelegen te [adres van de mede-eigendom], die werd gehouden op [datum], en waarbij ik werd aangesteld als niet-beroepsmatige syndicus van de mede-eigendom.

Bij deze deel Ik u mijn ontslag mee. Dit ontslag gaat in op DD/MM/JJJJ (2 maanden na de datum van verzending van de brief).

Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen, en meer bepaald artikel 577 – 6, §2, zal ik een algemene vergadering bijeenroepen die binnen de komende 2 maanden zal worden gehouden, teneinde een opvolger-syndicus te benoemen.

[Voornaam – Achternaam]

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt