fbpx

De algemene vergadering van mede-eigendom en haar besluitvormende rol

De algemene vergadering is ongetwijfeld het belangrijkste orgaan in het besluitvormingsproces. Als een echt parlement brengt ze alle mede-eigenaars samen, die de gemeenschappelijke zaken van de mede-eigendom bespreken en samen beslissingen nemen met betrekking tot :

 • het reglement van interne orde,
 • de uit te voeren werkzaamheden,
 • de benoeming van de syndicus,
 • of elke andere belangrijke aangelegenheid.

De algemene vergadering komt in principe eenmaal per jaar bijeen, maar kan ook dringend bijeengeroepen worden als de omstandigheden dit vereisen.

Algemene vergadering van mede-eigendom: wie neemt de beslissingen?

De beslissingen worden collectief door de mede-eigenaars genomen via een stemming. In het algemeen worden routinebeslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen (50% van de stemmen + 1). Voor belangrijkere kwesties is echter een gekwalificeerde meerderheid (2/3 of 4/5 van de stemmen) of zelfs eenparigheid van stemmen vereist.

De wet vereist bijvoorbeeld

 • een 2/3 meerderheid voor de goedkeuring van werken in de gemeenschappelijke delen ;
 • een meerderheid van 80% voor de verbouwing van het gebouw, de wijziging van de statuten of de wijziging van de lastenverdeling;
 • eenparigheid voor de totale verbouwing van het gebouw of de wijziging van de mede-eigendomsaandelen.

Er zij op gewezen dat elke mede-eigenaar een aantal stemmen heeft dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Algemene vergadering van mede-eigendom: dagorde en bijeenroeping

Een algemene vergadering houden verloopt volgens een welbepaalde procedure. Er moet bijvoorbeeld vooraf een agenda worden opgesteld. Deze bevat alle punten die te bespreken zijn en waarover gestemd moet worden. Deze voorgestelde agendapunten komen van:

 • de mede-eigenaars,
 • de raad van mede-eigendom,
 • en deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Bovendien is de syndicus verplicht de mede-eigenaars tot de algemene vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van een termijn van ten minste 15 dagen vóór de vastgelegde datum. Ten slotte moet een algemene vergadering, om geldig te zijn, door ten minste de helft van de mede-eigenaars die ten minste de helft van de stemmen vertegenwoordigen worden bijgewoond.

Goed om weten!

De besluiten van een algemene vergadering kunnen achteraf worden herzien of geannuleerd indien  dezelfde kwestie hiertoe opnieuw aan de orde wordt gesteld op een nieuwe vergadering.

Het komt heel zelden voor dat een rechtsvordering, ingesteld door een mede-eigenaar of een andere bewoner van het gebouw wanneer zich een administratieve onregelmatigheid heeft voorgedaan, tot de annulering van de genomen besluiten leidt (of integendeel, de vergadering dwingt om actie te ondernemen).

Heeft de raad van mede-eigendom beslissingsbevoegdheid?

De raad van mede-eigendom, die verplicht is in appartementsgebouwen met minstens 20 kavels, is een echt controleorgaan. Het ziet erop toe dat de syndicus zijn taak naar behoren vervult.

Deze raad bestaat uit leden die door de mede-eigenaars tijdens een algemene vergadering worden verkozen, en hun mandaat is beperkt in de tijd.

Er zij op gewezen dat de raad geen beslissingsbevoegdheid heeft voor wat betreft het leven in de mede-eigendom. Deze raad van mede-eigendom is wel bevoegd om te beslissen over, onder andere, de verslagen over de taken van de syndicus die naar de mede-eigenaars verzonden moeten worden.

Tot besluit

Alleen de algemene vergadering van mede-eigenaars is bevoegd om bindende beslissingen te nemen over de mede-eigendom. Syndic Yourself helpt vrijwillige syndici graag bij de organisatie van deze vergaderingen en alle andere taken in verband met het beheer van het gebouw. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt